2011 KCSE RESULTS

  

  ST. PETERS MUMIAS BOYS HIGH SCHOOL          
  KCSE 2011 RESULTS                                
                                         
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211026 OKUMU JOHN ODIELO       S 363 A- A A A B A   A A B-           83 A
617211001 MAKOKHA W CHRISTOPHER    N 412 A- A A A A A A   A     B+       83 A
617211002 SHITSAMA ALLAN          N 357 A A A A- A A   A- A     B+       83 A
617211162 SHILULI M BRIAN           S 337 A- A A A B+ A   A     A         83 A
617211003 MALALA M BRIAN            S 385 B+ A A A A- A   A A           A 82 A
617211005 MUKUNGU INDUMULI EDWIN N 395 B+ A- A A A A   B+ A           A 81 A
617211008 ETYANG’ O ISAAC       C 373 A- A A- A A- A B+   A-           A 81 A
617211011 MURUMBA W KELVIN      C 388 B A A A A B+   A B+     A       81 A
617211006 SHAMIR YITZHAQ         S 394 A A B+ A   B+ A- A             A 80 A-
617211015 INGOSE M SHIUNDU         W 377 B A A A- A- A   A A-           A 80 A-
617211181 KAPURU ABUBAKARI          N 319 B+ A A- A B+ A   A-               80 A-
617211009 KWEYU A JOEL         E 381 B+ B+ A A A- A   B+ A-           A 79 A-
617211019 NJOROGE PAUL KINYANJUI  W 329 B A A- A- B+ A   A A           A 79 A-
617211022 AYERE PAUL GASIRE         S 389 B+ A A A- C+ B+   A B           A 79 A-
617211060 KATAKA ARNOLD WECHE       W 344 A A- A B+ A A   B+ B         B+   79 A-
617211004 OTONDE E JARED         E 413 B+ B+ A A A- A   B+ A-     B+       78 A-
617211010 OTIENO ODUOR PAUL     S 400 B A A A B A- A-   B+   A-         78 A-
617211014 MAINA W OSCAR           C 391 B+ A- A A- B+ B+   A A           A- 78 A-
617211018 OTHOLA OMONDI IVAN       S 362 B+ A- A A- B A-   A- A-           A 78 A-
617211032 OTIENO KENNEDY OMOLLO   W 343 B+ A A B+ B+ B- A-   A   A         78 B+
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211044 KOMBO W WALUBIRI          C 371 B B+ A A- A A   A- A-           A 78 A-
617211007 MASITSA B EVANS E 387 B A B+ A   B+   A- A           A 77 A-
617211021 JUMA O EMMANUEL          C 396 B+ A A A- B- B+   B B+           A 77 A-
617211024 OSORE SHAFFI ABUBAKAR    S 355 B+ A B A-   A- A-   A           A 77 A-
617211049 OMWANGWE DOMINIC MURUNGA  S 402 B+ A A- B B+ A   B+ B+           A 77 A-
617211166 MASAKHWE T NYAPOLA        N 406 A- A A B+ C+ A B               A- 77 A-
617211183 OUMA CONSTANT SHIKUKU     C 385 B+ A A B+ B+ B A-               A 77 A-
617211013 ONG’ATTA LARRY ANGOYA   N 390 B+ B+ A B+ B A-   B+ A-           A 76 A-
617211017 ESALAKO K HILLARY        E 391 B+ A- A B+ B+ B   A- A           A- 76 A-
617211023 MUNYANYA ONESMUS OMUKANDA W 395 B+ A A- A-   B+   A- A-           A- 76 A-
617211041 LUANO T WASHINGTON      W 361 B+ A- A A B B-   B+ B   A         76 A-
617211186 INGOI WELLYNE             C 388 A- A- B+ A B- B+     A-           A- 76 A-
617211051 TUNGUTA COLLINS KWEYU     C 360 B+ A A- B+ C B B+   A-           A 75 A-
617211056 ATEKA EUGENE              S 387 A- B+ A- A B A-   B+ B+         B+   75 A-
617211058 AMANYA PETER WALTER       W 354 A- B+ A- B+ B+ B+ A-   B           A 75 A-
617211064 OLUKUNGA MAKOKHA PETER    S 397 B+ A A B+ B- B- A-   A-   A         75 A-
617211025 OLANDO SHIUNDU JAVAN     C 406 A- B+ B+ A-   B B+   A           A- 74 A-
617211030 ANGATIA S BONFACE       W 389 B+ A B+ A   B   B+ B+   A-         74 A-
617211040 MUSIKOYO CHRISPINUS OKAYE S 392 A- B+ A B+ B+ B-   B+ B+           A- 74 A-
617211047 OLAYO IAN DAVID           N 367 A- A A A- C+ C+   B- B+           A- 74 A-
617211054 KIPROP EDWIN MAIYO        N 320 B B- A A- A- B   A B   A-         74 A-
617211136 KIPLANG’AT DENNIS NAREMO  C 389 A- A B+ A C C+   A- A-           A- 74 A-
617211152 ISICHI BRIAN MUNANGA      E 386 B+ A- A A- C B   B- B+           A- 74 A-
617211012 WEKESA W DAVIS          C 326 B B A A- A- A-   B       A       73 B+
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211035 BARASA WAFULA MARK      E 376 B+ B+ A A- B+ B+   B+ B         B+   73 B+
617211037 KIPKIRUI ALFRED NG’ENY   S 404 A- A B A- B B   B+ A-   B+         73 B
617211071 AMIRA O KENNEDY           C 402 B+ B+ A B B A- C+   A-     B+       73 B+
617211090 MATETE PETER JOTHAM       C 385 B+ A B B+ B- B   A- A-           A 73 B+
617211016 MWERESA CYRUS            W 370 B- A- A- B+   B   B+ A-           A 72 B+
617211043 OCHIENG’ WYCLIFE ODIWUOR E 367 A- A B+ B+ C- B-   B+ A-           B 72 B+
617211053 OWOUR N ARNOLD            N 374 B+ B+ A- B A- B-   B- A-           B+ 72 B+
617211062 OKOTH VINCENT MALLA       C 342 A- A A- B C+ B   B B+           B+ 72 B+
617211173 NANG’ONDO B SAMUEL        W 351 B A A B+   B B+         B+       72 B+
617211029 WATITWA W CHRISANTUS    N 386 B A B+ B+   B   B+ A-           B+ 71 B+
617211039 LUTTA SAMIR MWIMALI       N 401 B A A B B B   B B+     B+       71 A-
617211046 MANDELA NELSON GAD        E 385 B+ B+ A B+ C- C   B+ A-           A 71 B+
617211052 SHIKWATI M SEDRICK        N 374 B+ A- B- A C- C+   B+ A-   A         71 B+
617211059 SABWAMI B ANDREW          W 373 B+ B+ B+ B A B-   B+ B+     B+       71 B+
617211063 ODUK JOSEPH OYATTA        N 350 A- A B B C- C+   B+ A-           A 71 B+
617211092 OUMA DENNIS ODAWA         S 375 B+ A A- A- C+ B-   B B+           A- 71 B+
617211180 OSUNDWA RICHARD           C 340 B B+ B+ B+   B B+   A           A- 71 B+
617211187 WALUMASI VICTOR MUKHWANA  E 354 B A- B+ A C+ B B+   B+             71 B+
617211042 OBANDA ANDERA JOHN        S 343 B B+ A- B+ C B   B- B+           A- 70 B+
617211065 OBUCHERE JOSEPH           W 381 A- B+ A- B+   C+   B+ A-           B+ 70 B+
617211070 ITWARO EVANS ACHOLA       N 390 B A- B+ A-   C+   B+ A   B+         70 B+
617211077 OPONDO VICTOR OPONDO      N 379 A- A- B+ B+   C+   B B+           A- 70 B+
617211108 MOCHOGE CHRIS HANI       N 358 B+ A- B B+   B   B+ A-           B+ 70 B+
617211020 KILONZO MOSES MWENDWA    E 320 B A- B B B+ B B+   B+           A- 69 B+
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211027 OKUMU COLLINS PETER      S 388 A- B+ B- B+ B B   B+ A-           B+ 69 B+
617211034 WAFULA T FELIX          E 388 B+ B+ B+ B B B-   B+ B+           A- 69 B+
617211036 MITECHI A KEVIN         N 406 B B+ C+ B+ B B+   A- A-           A 69 B+
617211061 JAHONGA AMBANI KEVIN      E 379 B A A- B+ C+ B- B   B+     B       69 B+
617211094 ABWOGA M REAGAN           S 380 B+ A- A B+ C+ C+   B- B+     B       69 B+
617211031 OTENGO W STEPHEN         N 398 B+ A- C+ B+ C+ B-   B A           B+ 68 B+
617211033 NANDWA OLUMASAI JAIRUS  E 363 B B B+ B C+ B+   B A-     B+       68 B+
617211050 ANDAKO  OMULIMA DOUGLAS   E 364 B B A B B C+ C   B           A- 68 B+
617211073 RUPIA JOEL AMBANI         W 359 A- A C+ B+ C- C-   B+ A   A-         68 B+
617211083 KIPYEGO KAPKOTA DANIEL    E 345 B A B- B+ C B- B   A-           B+ 68 B+
617211086 MALABA WEPO MOSES         S 370 B+ B+ B+ B+ C C+   C+ A-           B+ 68 B+
617211095 NABONGO J BRIAN           C 393 B+ A C- A- C+ C+   B+ A   A-         68 B+
617211109 LUSICHE CHARLES           W 402 B+ A- B B   C+   B A-           A- 68 B+
617211127 UZIANYI G BONFACE        C 328 B A A B D+ B-   C+ B           B 68 B+
617211188 GONYA O MACLEAN          E 342 B B+ B- B+   B   B A-   A-         68 B+
617211076 OLAKA M CORNELIUS         N 382 A- B+ B B C C-   B A-           A- 67 B+
617211080 WANDERA ELVIS             N 345 A- B+ C B+   C+ A-   B+   A         67 B+
617211114 MAKOKHA OSUNDWA VICTOR   S 369 B+ A- A- B- C C-   B+ A-           B- 67 B+
617211139 OKOLLI I PETER            W 354 B+ B+ B B+ C+ C+   B- A-           B+ 67 B+
617211182 WANJIRA HUMPHREY ORIMBA   W 380 B+ B+ A B-   B B   B           B 67 B+
617211045 BARASA D G HILLARY        E 356 B B C+ A-   B- D   A-           A- 66 B
617211067 OKELLO N ROBERT           E 356 B B- B- B+ C+ B   B+ A           B+ 66 B
617211069 ANGIRA ALLAN DACHE PAUL   E 350 B+ A- B B C- C   B+ A-           B+ 66 B
617211110 MUKHWANA S PETER         W 389 B B+ B- B+ C+ B-   B+ A-           B+ 66 B
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211115 WEREMBA K ERIC           S 359 B A- B B C- B-   B- B+           B+ 66 B
617211116 OUMA ANTHONY WASONGA      S 354 B B A B+ C+ C   B+ B     B       66 B
617211118 KWEYU O CHRISTOPHER       N 386 B- A- A B- C- B-   B- B+           B 66 B
617211124 AGUSIOMA BRAVINE MWANZIKI C 367 B B+ C A- B- B- B   A-         A-   66 B
617211143 SIMANYA FREDRICK WABUSYA S 357 B B B B+ B- C+   B- B+   A-         66 B
617211038 ATUNDO N KENNEDY         W 399 B+ A B- B   C B   B+           B+ 65 B+
617211055 SIKUNYI MOSES             N 340 B A A C   C+ B-   B+           B 65 B
617211066 MOENGA O ALVEY            E 380 B+ B+ B B+ C- C- B-   B       A     65 B
617211074 OLAYO A HASSAN            C 380 B+ A C+ B C+ C+   B B+           B+ 65 B
617211078 ISIAHO M ELTON MAGOTSI    C 400 A A B- B C C-   B-             B+ 65 B
617211102 MANYASI VITALICE JAMES   E 359 B+ B A- B C B-   C+ B-           B+ 65 B
617211104 OKOTH FREDRICK ORWA      S 355 B B B+ B+ C C+   B- B+           B+ 65 B
617211119 MUSEENGA DENNIS EKUTU     C 372 B B+ B- B+ B- B   B- B+     B       65 B
617211125 MULAMA I NELSON           W 352 B A- C+ B+ C C B+   A-   A-         65 B
617211132 WESALA NICODEMUS CHISIRA  W 386 A- A- C+ B C- C- B+   A-           B+ 65 B
617211147 MUYULA M STANSLAUS        W 382 B B+ C+ A   B B   B           B 65 B
617211154 AGWATA NYAMONGO JEREMIAH  C 353 B A B B   C-   B B+           A- 65 B
617211048 NANJIRA EVANS MAKANDA     C 388 B+ B B A- C C+   B- B+       B-     64 B
617211075 ROGOVA FELIX              N 341 B B+ C+ B+   C+   B+ A-           B+ 64 B
617211079 KULO SAKWA JOHN           W 388 B A C+ B   C   B+ B+   A-         64 B
617211085 AMUSWA DAVID MAKOKHA      S 402 A- A- C- B+ C- C   B A-     B+       64 B
617211091 AKENGA N MAXWELL          E 389 B B+ C- B C B+   B+ B+         A- B 64 B
617211093 MUNYENDO L GEOFFREY       N 378 B- A A- C+ C- C   C+ B             64 B
617211128 AURA EDWIN               W 375 B- A- C B+   C A-   A-           A 64 B
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211144 AMUSALA MAKAKA GRIFFIN    N 381 B+ B+ C B   C A-   A   A-         64 B
617211150 WANJALA B MICHAEL        E 395 B+ B+ C+ B+ C- C+   B B           A- 64 B
617211176 BARASA JUMA AUSTIN        E 353 B+ B- A- B+ B- D+   B- C           B 64 B
617211081 KISONGOCHI K J DENNIS     E 361 B A C- B+   C B+   B   A-         63 B
617211100 CHUNGE BRIAN BRILLIAN     N 379 B B C+ B C- C   B A-             63 B
617211103 OYENGA COLLINS            N 349 B+ B B- B C- C+   B B+           B+ 63 B
617211112 CHAMWOMA ESHIRAMA GEORGE  W 354 B+ A B- B-   C- B-   A-           B 63 B
617211129 KWATEMBA DENNIS          N 352 B B+ C+ B+ C+ C+   B B+           B+ 63 B
617211134 OYOO M VINCENT           E 379 B A- D+ A C- C-   B+ B+   A         63 B
617211135 BARASA PHILIP JILL        W 384 A- B+ C- B+ C+ C+   B- B+         B+   63 B
617211138 LUKONDO E CLINTON        S 371 B+ A- C+ B- D+ C-   B A-           A- 63 B
617211159 MANGERA M GORDON          W 361 B B C+ B+ B- C-   B- A-           B 63 B
617211164 MURUMBA PETER MULONGO    E 354 B- B+ B B+ C+ D   B B-           B+ 63 B
617211099 KISIANGA’NI BRIAN        S 361 B+ B+ C+ B   C- B   A-           B+ 62 B
617211101 MUKABWA DERRICK           C 366 A- B+ C+ B C C B+   B           B 62 B
617211120 WERE WANINGU DAVID        C 380 B- A- C+ B C- C   B A-           B+ 62 B
617211178 LWANDE O JOSHUA           W 380 B+ A- B+ C+   D+ B-   B+           B+ 62 B
617211028 MUSUMBA AGGREY ODUOR    W 305 B C+ B B   B- B+   B           B 61 B
617211072 WABWILE N GEOFFREY        E 362 B C+ B B   C+ B-   B+     B+       61 B
617211097 ODINGA OSCAR ASHIOYA      W 371 B A- C+ B- C C B+   B+     B-       61 B
617211121 KALUME M LUGANJE         S 355 B- B+ C B+ C+ C   B A- C+           61 B
617211123 ASUTSI DAVID              E 354 B B C B C C+   B- A-           B+ 61 B
617211146 MUNYOLO B SADAM          S 353 B B+ C B D+ C-   B A           B+ 61 B
617211148 BIRA J OTAO              S 389 A- A- D B+   C   B- B+           B+ 61 B
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211057 MASINDE SUNDWA DANIEL     N 359 B+ B- C+ B C C+ B+   B C           60 B
617211068 AROGO ROBERT              C 375 B B B- B C C+   B- B B           60 B
617211084 NANGABO MANDA EMMANUEL    E 382 B+ A- C- B-   C B+   B+   B+         60 B
617211089 MWAMI W THOMAS           N 343 B- B B+ B D+ C-   B B   B+         60 B
617211098 WAMACHE VINCENT SHIAMI    E 364 B B+ B B C- C-   B- B+           B- 60 B
617211133 OSUKA O SAMMY            W 372 B A- B- B C- C-   C+ B           B 60 B
617211082 WAFULA ABRAHAM SANJA E 376 C+ C+ B B C- C+   B B+           B+ 59 B-
617211096 ODHIAMBO OYOO DANIEL      E 330 B- B C B C- D+ B+   A-   A-         59 B-
617211130 ASUMWA WILLIAM           C 364 B- B+ C B- C C B-   A-           B+ 59 B-
617211131 WALWE COLLINS KIDWOLI    W 334 B- B B- B- C C B+   B+   B+         59 B-
617211137 SHIKAMI HILLARY          N 347 B- B+ C B   C- B   A-   B+         59 B-
617211140 BAKARI RUPIA EDWIN        W 388 B- B C+ B C- C+   C+ A-           B- 59 B-
617211168 MOBUTU MUKOYA A LEONE     C 345 B- B C A- C- C-   B B+   B+         59 B-
617211107 OTIENO O ERICK            S 353 B- B+ C- B D C-   B- A     B       58 B-
617211111 ADOLWA SAMUEL MUGATSIA   S 361 B+ B+ D+ B   C-   B B+           B+ 58 B-
617211142 OKOTH O CLIFFORD         S 367 B B- C+ B C- C-   C+ A-   B         58 B-
617211156 WAFULA W DENNIS          S 379 A- B+ D+ B D+ D+   C+ B+           B+ 58 B-
617211160 WANYAMA W VICTOR          C 305 B- B C+ B   C- B+   B           B+ 58 B-
617211177 KOBEK FRANK OMONDI JIMMY W 327 B+ B B B C D   C             B 58 B-
617211088 DIANGA DONALD             N 336 B B+ C B C- C-   C B           B 57 B-
617211126 OMUSI H ALLAN            C 351 B+ A- D+ B-   D B+   A- C-           57 B-
617211169 WANJALA W AUSTIN          C 388 B B+ C- B C- D+   B B+     B       57 B-
617211184 SIDIGU CYRIL OLUOCH       N 369 B+ B- C+ B+ C- C-   B- B-           B 57 B-
617211145 MUKONYOLE T NELSON       C 361 B B+ C- B   D C+   A-   B         56 B-
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211087 ISABWA IAN ANDENDA        N 350 B- C+ C- B+   C   B B   B+         55 B-
617211105 ARWA OCHIENG’ FREDRICK    N 343 B- B- D B C- C-   C+ B+             55 B-
617211141 KWAMESA ROBERT OMARI     E 330 C+ B- B- B- C- C+ C   B-           B 55 B-
617211151 OGONDA JIMLACKS PETER     S 346 B+ A- D C+ D+ D+ B   A-           B 55 B-
617211117 AMBAKA ADAMS MSHEGA      N 339 B B C- B   D+ C   A- C+           54 B-
617211149 OMBONYA W FREDRICK        C 381 B B- D+ B D+ C-   C B           B 53 B-
617211175 WESONGA EDGAR AMAYA      E 355 B C+ D+ B-   C-   B+ B   B+         53 B-
617211158 KURIA K CHARLES          N 406 B+ B+ D C   D+ B   B+ C+           52 C+
617211167 LAL IAN KIPTOO            S 363 B A- D C+   D- C   A-           B 52 C+
617211122 MUNYISIA KEVIN           N 374 B+ B- D- C+ D D+   B- B+           B+ 51 C+
617211155 AMAKUTWA DAVIES MUKANA   E 345 B- C+ C- B-   C-   B- B           B 51 C+
617211163 EMORU MIKE METHEWS       E 356 B- B+ D+ C+   D+   B B           C+ 51 C+
617211165 NOLAN MICHAEL MALIAMBO    W 348 B+ B D+ B-   D B-   B C+           51 C+
617211106 MAERO W YASSIN            C 408 B A- D C+   D+ C+   B           C+ 50 C+
617211153 WALUMASI ARNOLD          E 372 B- B+ D B-   D B   B           B 50 C+
617211157 TEMBU W KELVIS            N 340 B- B+ E C+   D B+   A-   B         50 C+
617211172 KIPRUTO LEONARD KIPCHUMBA W 327 B- B D C+   D A-   B           B- 50 C+
617211161 MASILA CLINTON JAGONA    N 362 B B D+ C+   D+   C+ B           C+ 49 C+
617211171 ANGUCHE NELSON CHETINDE   W 359 C+ B C B-   D   C+ B           C+ 49 C+
617211113 SAMWEL S FRANCIS         N 386 C+ B- C- B-   D   C+ B-       B     48 C+
617211189 MBATI A SYDNEY            S 360 B+ B- D+ B-   D C   B C-           48 C+
617211190 NANGABO M VICTOR         E 352 B C+ D+ C D D   C+ B+   B         48 C+
617211174 NG’ONG’AH STANSLUS OCHAN E 330 A- B- D C   D B-   B-           C+ 47 C+
617211185 GACOMO JIMMY              S 388 B- B- D B-   D   D+ B+           C+ 47 C+
INDEX NO. Name Strm K.C.P.E ENG  KIS MATHS BIO PHY CHEM HIST GEO C.R.E A/D AGR COMP MUS FR B/S PTS M/GD
617211170 MUKORO E SIMON            C 344 B B D C-   D C   B     B-       46 C+
617211179 OTIENO L ELIAS           N 377 C+ C D B-   D B-   B+   C+         45 C
617211192 LUNANI ALLAN S 334 C C D C+   D   C- B           B 43 C
617211191 LUTTAH G TANGATI W 373 P P P P   P   P P   P         0 W
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

FORM ONE 2012 JUNE EXAM RESULTS

        ST PETERS MUMIAS BOYS HIGH SCHOOL               …

read more

-RECENT NEWS AROUND THE SCHOOL--

St Peters Mumias to host Mumias District Education Day Mumias district education day will be held on 25/5/2012 at st peters mumias boys high school …

read more